biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Realizowane projekty

 

Nowe możliwości ...

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2021 - 31.12.2022

Wartość projektu: 1.123.160,40 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.067.002,38 zł


Celem projektu jest kompleksowe wsparcie dla 60 osób (36K, 24M), powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym zatrudnionych na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Uczestnicy i Uczestniczki projektu zostaną objęci wsparciem:

  • określenie potencjału zawodowego i IPD, 

  • specjalistyczne szkolenia ("miękkie", zawodowe,
    komputerowe),

  • pośrednictwo pracy,

  • 3. miesięczne staże zawodowe.

 

Więcej informacji: www.nowemozliwosci.frapz.org.pl


Senior – Aktywny Obywatel

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie samoorganizacji oraz zwiększenie wpływu osób starszych (osób 60+) na decyzje dotyczące obywateli województwa śląskiego poprzez podniesienie kompetencji (w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw) 240 osób, skutkujących wzrostem poziomu reprezentatywności interesów publicznych (w tym seniorów) w polityce lokalnej i regionalnej województwa, co stanie się do 31.12.2021r.

Uczestnicy projektu: seniorzy (wyłącznie osoby 60+) z 15 środowisk seniorskich woj. śląskiego, działający na rzecz swoich Środowisk lokalnych.

Termin realizacji: 01.05.2021 – 31.12.2021

Planowane działania:

W ramach projektu przewiduje się wsparcie seniorów działaniami, które mają aktywizować ww. grupę, które zostały tak dobrane, by były wzajemnie wobec siebie komplementarne tworząc jednocześnie logiczną i spójną całość. Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Szkolenie wyjazdowe ,,Animator Inicjatyw Obywatelskich- skierowane do 90 przedstawicieli działających na rzecz seniorów, m.in.: zrzeszonych w UTW, KS, SEIR etc.

2. Warsztaty  ,,Warsztaty Aktywnego Obywatela” WAO – przeprowadzone łącznie dla 240 osób.

3. Organizację wydarzenia ,, Aktywny Senior w każdej gminie”.

Opisane działania  projektowe będą skutkowały wzrostem: poziomu wiedzy i aktywności seniorów  w ramach społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywaniem problemów lokalnych oraz świadomości dotyczącej tej aktywności.

Budżet projektu: 245 980.00 zł w tym kwota dofinansowania: 223 480.00 zł
oraz wkład własny: 22 500.00 zł